امروز صبح که از خواب بیدار شدم از خودم پرسیدم : 
زندگی چه می گوید؟ جواب را در اتاقم پیدا کردم. 
کولر گفت : خونسرد باش. 
سقف گفت : اهداف بلند داشته باش. 
پنجره گفت : دنیا را خوب بنگر.
ساعت گفت : هر ثانیه با ارزش است.
آیینه گفت : قبل از هرکاری، به بازتاب آن بیندیش.
تقویم گفت : به روز باش.
در گفت : در راه هدفهایت، سختی ها را هُل بده و کنار بزن.
زمین گفت : با فروتنی نیایش کن.