خواجه عبدالله انصاری فرمود :

بدانکه ، نماز زیاده خواندن ، کار پیرزنان است

و روزه فزون داشتن ، صرفه نان است

و حج نمودن ، تماشای جهان است

اما نان دادن کار مردان است ...