روزی مردی خواب دید که مرده و پس از گذشتن از پلی به دروازه بهشت رسیده است.دربان بشهت به مرد گفت : برای ورود به بهشت باید صد امتیاز داشته باشید،کارهای خوبی را که در دنیا انجام داده اید،بگویید تا من به شما امتیز بدهم.

مرد گفت :من با همسرم ازدواج کردم ،50 سال با او به مهربانی رفتار کردم و هرگز به او خیانت نکردم.

فرشته گفت :این سه امتیاز

مرد اضافه کرد:من در تمام طول عمرم به خدا اعتقاد داشتم و حتی دیگران را هم به راه راست هدایت می کردم.

فرشته گفت : این هم یک امتیاز

مرد باز هم ادامه داد : در شهر نوانخانه ای ساختم و کودکان بی سرپرست را آنجا جمع کردم وبه آنها کمک کردم.

فرشته گفت : این هم دو امتیاز

مرد در حالی که گریه می کرد گفت : با این وضع من هرگز نمیتوانم داخل بهشت شوم مگر این که خداوند لطفش را شامل حال من کند.

فرشته لبخندی زد و گفت: بله، تنها راه ورود بشر به بهشت موهبت الهی است و اکنون این لطف شامل حال شما شد و اجازه ورود به بهشت برایتان صادر شد!