• تنها کسی که باعث عقب ماندن شما می شود در واقع خودتان هستید بهانه دیگر کافیست وقت تغییر است زمان آن فرارسیده که طور دیگری زندگی کنید .