چه رسم جالبی است !!!
محبتت را میگذارند پای احتیاجت … (نه کی گفته)
صداقتت را میگذارند پای سادگیت … (اصلا)
سکوتت را میگذارند پای نفهمیت …( ابدا)
نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت … (چه بدبین)
و وفاداریت را پای بی کسیت …( نه)

.آدمها آنقدر زود عوض می شوند …
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی  (چه اغراق بزرگی)
اه بسه دیگه  

بسه این همه بدبینی ، خشونت

منفی بافی 

این جور آدما چه جوری زندگی میکنند 

جرا نیمه خالی لیوانو همش میبینن 

دوستای عزییییز لطفا با نظراتتون کمک کنین این دوستای 

عزیزمون هم جور دیگه ای فکر کنن ، امیدوار باشن و 

زندگی کنن