دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند

( شریعتی )