اعتماد مثل یک پاک کن میمونه    بعد از هر اشتباه کوچکتر و کوچکتر میشه