" بشر " یک بودن است و " انسان " یک شدن .             ( شریعتی )