دیگر آن خنده زیبا به لب مولا نیست //  همه هستند ولی هیچ کسی زهرا نیست   //   قطره اشک علی تا به ته چاه رسید    //  چاه فهمید که کسی همچو علی تنها نیست