اگر مشکلی داری به دلیل طرز فکر توست و تنها راهی که می توانی مشکلات  را برای همیشه حل کنی این است که طرز فکرت را تغییر دهی .     

   ( وین دایر)