فکر روشی است که در آن هر چیزی ممکن است  .                     

       (  وین دایر )