متواضع باشید آنگاه دعاهایتان ابرها را خواهد شکافت و به عرش خدا خواهد رسید                

     ( جی پی واسوانی )