تمایلات خود را میان دو دیوار محکم اراده و عقل حبس کنید                

  ( ارسطو )