گفته های ویلیام شکسپیر

I always feel happy, you know why?
من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟

Because I don’t expect anything from anyone
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم

Expectations always hurt …
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند …
Life is short …
زندگی کوتاه است …

So love your life …
پس به زندگی ات عشق بورز …

Be happy
خوشحال باش

And keep smiling
و لبخند بزن

Just Live for yourself and ..
فقط برای خودت زندگی کن و …

Befor you speak ؛ Listen
قبل از اینکه صحبت کنی ؛ گوش کن

Befor you write ؛ Think
قبل از اینکه بنویسی ؛ فکر کن

Befor you spend ؛ Earn
قبل از اینکه خرج کنی ؛ درآمد داشته باش

Befor you pray ؛ Forgive
قبل از اینکه دعا کنی ؛ ببخش

Befor you hurt ؛ Feel
قبل از اینکه صدمه بزنی ؛ احساس کن

Befor you hate ؛ Love
قبل از تنفر ؛ عشق بورز

That’s Life …
زندگی این است …

Feel it, Live it & Enjoy it
احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر