یه عکس هر چه قدر هم واضح باشه به اونی که نخواد چیزی رو به یاد بیاره کمکی نمیکنه.
بدترین چیز توی زندگی فراموش شدنه.
بدترین چیز اینه که برای عمری که گذشت حرفی نداشته باشی.
برای خودت جوابی داری؟
برای عمرت جوابی داری؟
برای آیندگان جوابی داری؟
بدون فانوستو کجا میگیری.
چونکه اگر راه تو درست ادمه ندی گم راه میشی.
چونکه در جایی ایستادن یه کاستی هست و بی هدف گام برداشتن در راه رسیدن به هدف اشتباه.
بدون پاتو کجا میزاری.
وقتی کسایی هستن که نمیزارن جلوت روتو ببینی پس سر به زیر باش تا دیگران رو زیر پاهات له نکنی.
بدون کجا پامیزاری