زندگی بافتن یک قالیست
نه همان نقش که تو میخواهی
نقش را اوست که تعیین کرده
تو در این حین فقط میبافی
خوب در بافتنت دقت کن
نکند آخر کار
قالی زندگی ات را نخرند