هر دهه در آمریکا کتابی بنام ( اشتباهات بزرگ ) چاپ میشود .

از خاطراترئیس سازمان ناسا ی آمریکا که در این کتاب ثبت شده این است که وقتیفضانوردان از جو زمین خارج میشدند، به علت عدم وجود جاذبه قادر به نوشتنگزارش نبودند. زیرا جوهر خودکار یا خودنویس بر روی کاغذ اثری نمی گذاشت .
در سال 1968 رئیس سازمان ناسا تصمیم گرفت این مشکل را حل کند و از تمامشرکتهای تجاری و پژوهشی دعوت به همکاریکرد .

سرانجام پس از 5/8 ماه زمان و حدود 11 میلیون دلار سرمایه گذاری یکشرکت پژوهشی موفق شد قلمی را بسازد که در تمامی شرایط جوی از قبیل زیرآب ،در فضا ، در سرمای شدید ،گرمای شدید و خلاصه در تمامی شرایط قابل استفادهباشد .

زمانی که این محصول رونمایی شد وجشنی در این خصوص گرفته شد، تلگرافیاز طرف سازمان فضایی روسیه به دستشان رسید با این متن : کار بسیار خندهداری انجام داده اید. ما چندین سال است برای ثبت اطلاعات در فضا از مداداستفاده میکنیم .تمام
به گفته رئیس وقت ناسا بعداز رسیدن این تلگراف 4 ماه دفتر پژوهشی سازمانتعطیل شد{#emotions_dlg.e25}