هرگز در میان موجودات، مخلوقی که برای
کبوتر شدن آفریده شده،

کرکس
نمی شود. این ویژگی در میان هیچیک از

مخلوقات نیست جز آدمیان.

" ویکتور هوگو "